فایبرگلاس نوین

دوره های آموزشی فایبرگلاس نوین

Education Courses
  • گواهی پایان دورهگواهی پایان دوره
  • رعایت پروتکل های بهداشتیرعایت پروتکل های بهداشتی
  • پشتیبانی مادام العمرپشتیبانی مادام العمر
  • پشتیبانی تامین مواد اولیهپشتیبانی تامین مواد اولیه
  • 32:00:00

   طول دوره
  • 2

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو

  تماس بگیرید!
  • گواهی پایان دورهگواهی پایان دوره
  • رعایت پروتکل های بهداشتیرعایت پروتکل های بهداشتی
  • پشتیبانی مادام العمرپشتیبانی مادام العمر
  • پشتیبانی تامین مواد اولیهپشتیبانی تامین مواد اولیه
  • 20:00:00

   طول دوره
  • 0

   تعداد دیدگاه
  • 1

   تعداد دانشجو

  1,200,000 تومان 600,000 تومان

آموزش جوش پلاستیک
چوشکاری پلاسنتیک
0